คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

  • นาง ชวินดา หาญรัตนกูล
  • นาย ไพรัช มิคะเสน
  • นาย ภควัต เมธีไตรรัตน์
  • นาย สมบัติ ศานติจารี

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจำนวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด


การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทจัดการมีอำนาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด แต่ทั้งนี้กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เสมอ


สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
  2. แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น