วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.30 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 1,196,500
ปรับปรุงล่าสุด: 28 ต.ค. 2564 16.50
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 9.7931 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.1226(-1.24%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 20,423,555,166.85
ข้อมูลล่าสุด: 31 ส.ค. 2564