วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 6.55 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 1,082,200
ปรับปรุงล่าสุด: 2 ธ.ค. 2565 16.36
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 9.1954 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.0304(+0.33%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 19,177,051,939.16
ข้อมูลล่าสุด: 31 ต.ค. 2565