นโยบายการลงทุนของ EGATIF

asset

EGATIF จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งแรกไปลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยการเข้าทำสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งมีกำหนดอายุของสัญญา 20 ปี ซึ่งนับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯเข้าลงทุนสำเร็จจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คือ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578

สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จะประกอบด้วย รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670.0 เมกะวัตต์ หลังหักส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม ตามสัดส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปีดำเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และเบี้ยประกันภัย โดยค่าความพร้อมจ่าย AP1 เป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่สะท้อนเงินลงทุน ต้นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งค่าความพร้อมจ่าย AP1 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความพร้อมจ่ายจริงในการผลิตไฟฟ้าตามรายละเอียดในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบส่งเมื่อศูนย์ควบคุมฯ สั่งการ โดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายถึงแม้ว่าศูนย์ควบคุมฯ จะสั่งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า และ/หรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบส่งหรือไม่ก็ตาม