ข้อตกลงและเงื่อนไข

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บลจ. กรุงไทย) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้


ข้อจำกัดความรับผิด

กองทุน และ บลจ. กรุงไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ และต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือไวรัสในอีเมล์ที่ส่งจากเว็บไซต์หรือจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

ในการใช้ข้อความ รูปภาพ เสียง/ภาพวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใด ตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏบนหน้าจอต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ (สื่อมัลติมีเดีย) ผู้ใช้จะต้องใช้ดุลพินิจของผู้ใช้เองว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือไม่ และจะก่อให้เกิดการละเมิดใด ๆ หรือไม่

กองทุน และ บลจ. กรุงไทยไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหาใด ๆ ทั้งนี้ กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยอาจทำการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนสื่อมัลติมีเดียให้ทันสมัยโดยดุลพินิจของกองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยเองและไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้ทราบถึงการดังกล่าวแต่ประการใด

กองทุน และ บลจ. กรุงไทยจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย เสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลใด ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมทั้ง ความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของเว็บไซต์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตัวผู้ใช้เอง นอกจากนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งกรณีอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ กองทุน บลจ. กรุงไทย รวมทั้งพนักงานของ บลจ. กรุงไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม โดยความบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องในกรณี

ใด ๆ แม้กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม

ผู้ใช้รับทราบว่าสื่อมัลติมีเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนหรือทันสมัย แม้กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยจะทำการตรวจทานสื่อมัลติมีเดียและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม กองทุน และ บลจ. กรุงไทยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่อง ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งความเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือการไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการสื่อสาร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทน หรือความเสียหายอันเกิดจากการเข้าใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยพลการ หรือข้อความหรือการกระทำของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือการติดต่อสื่อสาร หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือบริการติดต่อสื่อสาร

อนึ่ง ผู้ใช้รับทราบโดยชัดแจ้งและยอมรับว่า กองทุน และ บลจ. กรุงไทยไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้งานรายใด ๆ ของเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ ผู้ใช้ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกองทุน และ บลจ. กรุงไทยอันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งตกลงรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีมูล จะถือได้ว่าผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

หากผู้ใช้ไม่พึงพอใจกับสื่อมัลติมีเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

[ผู้ใช้สามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ ซึ่งกองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยมิได้ตรวจทานหรือตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ได้ทำการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องแท้จริงของสื่อมัลติมีเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อได้ การให้บริการเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการแก่ผู้ใช้เท่านั้น โดยผู้ใช้จะต้องรับภาระความเสี่ยงในความเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยตัวผู้ใช้เอง]

การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล์ และ/หรือการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวตามกฎหมายโดยหรือต่อหรือโดยหรือต่อพนักงานหรือตัวแทนของกองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทย


ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาสื่อมัลติมีเดีย และสื่อมัลติมีเดียอื่นที่กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้สื่อมัลติมีเดียดังกล่าวในเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้สามารถเรียกดูสื่อมัลติมีเดียผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำการพิมพ์ ดาวน์โหลด และใช้สื่อมัลติมีเดีย ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่ากองทุน และ บลจ. กรุงไทยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
 • ผู้ใช้จะไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ นำออกแสดง เผยแพร่ หรือใช้สื่อมัลติมีเดียโดยประการอื่นใด เพื่อการอื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อเรียกดู เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทย
 • ผู้ใช้จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ตลอดจนแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยและข้อจำกัดการอนุญาตนี้ในสำเนาสื่อมัลติมีเดีย

เทคโนโลยี Cookies และนโยบายการรักษาความลับ

กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยใช้เทคโนโลยี Cookies บนเว็บไซต์นี้ โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยสามารถศึกษารูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนการใช้ข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยทำการจัดเก็บ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ของผู้ใช้นั้น จะจัดเก็บเมื่อผู้ใช้ตอบคำถามในแบบสำรวจความเห็น และ/หรือลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์หรือบริการที่ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทย กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

กองทุน และ บลจ. กรุงไทยสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายในการรักษาความลับนี้ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยจะลงประกาศเนื้อหาของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้


การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในเวลาใด ๆ และเป็นครั้งคราวได้

กองทุน และ บลจ. กรุงไทยสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ


ข้อสงวนสิทธิ

แม้กองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยจะมิได้ดำเนินการบังคับใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อระงับข้อพิพาทหรือเยียวยาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิกองทุน และ/หรือ บลจ. กรุงไทยที่จะบังคับใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือที่กำหนดโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในภายหลัง


ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันและผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ผลผูกพัน และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้


การเข้าเว็บไซต์

กองทุน และ บลจ. กรุงไทยสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแต่อย่างใด


กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย


การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง
 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือ ผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซด์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย
 • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซด์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว