ประวัติความเป็นมา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท รับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

standard chartered

15 พฤศจิกายน 2539

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง

arrow-down

4 สิงหาคม 2542

เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงไทย จำกัด

arrow-down

23 ธันวาคม 2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท

arrow-down

26 ธันวาคม 2543

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง

arrow-down

3 พฤษภาคม 2544

เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

arrow-down

29 พฤศจิกายน 2545

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

arrow-down

18 กรกฎาคม 2549

ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์