คณะกรรมการ กฟผ.

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง
นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ
กรรมการ ตำแหน่ง
1. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
3. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
4. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ
5. ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ
6. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
7. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการตรวจสอบ
8. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ
10. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ โดยตำแหน่ง และเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง