คณะผู้บริหาร กฟผ.

ชื่อ ตำแหน่ง
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร
นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ทำหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการปฏิบัติงานที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสันติชัย โอสถภวภูษิต รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่