โครงสร้างการบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่1

egatif