มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารการจัดการ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 59,928 ล้านบาท
กองทุนส่วนบุคคล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 30,109 ล้านบาท
กองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 363,762 ล้านบาท
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 178,925 ล้านบาท
รวม 632,723 ล้านบาท
manager

ข้อมูล กองทุนรวม และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ 30 พฤษภาคม 2558