ข้อมูลพื้นฐาน EGATIF

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในประเทศ โดยนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นหลัก ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและ กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำ นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ อันได้แก่ หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถบรรลุการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
อายุกองทุนรวมฯ ไม่มีกำหนดอายุ ทั้งนี้ สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่ กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสำเร็จ (สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เริ่ม 8 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2578)
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้น 10 บาท ต่อหน่วย
กองทุนรวมฯ
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ)
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund, Electricity Generating Authority of Thailand
ชื่อย่อกองทุน EGATIF
บริษัทจัดการ
ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
โทรสาร 0-2724-5058
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888
โทรสาร 0-2359-1259