คณะผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3.น.ส. หัสวรา แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. น.ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าสถาบัน
5. น.ส.วรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ