คณะผู้บริหาร กฟผ.

ชื่อ ตำแหน่ง
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง
นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า
นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
นายวิชัย สิมะธัมนันท์ รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร รองผู้ว่าการบริหาร
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม