คณะกรรมการ กฟผ.

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง
นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
2. พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
3. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
4. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
5. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
6. รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
8. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทรัพยากรบุคคล หฟผ.
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
9. นายพรชัย ฐีระเวช ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
10. นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง