วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.84%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 15,500
ปรับปรุงล่าสุด: 2 ธ.ค. 2563 12.24
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.3178 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.04( -0.41%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,517,788,850.40
ข้อมูลล่าสุด: 30 ก.ย. 2563