วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.30 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 193,000
ปรับปรุงล่าสุด: 17 ก.ย. 2564 16.50
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 9.9157 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.0387(+0.39%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 20,679,382,489.92
ข้อมูลล่าสุด: 31 ก.ค. 2564