วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-1.57%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 696,900
ปรับปรุงล่าสุด: 17 มิ.ย. 2562 11.31
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.3136 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.15( -1.46%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,509,119,691.72
ข้อมูลล่าสุด: 28 ก.พ. 2562