คณะผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
3. นายวีระ วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
4. น.ส. หัสวรา แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. น.ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
6. น.ส.วรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ